De Groenen Basis Piraten

Programma

Basisinkomen

Zekerheid en inkomen

In de stad van morgen heeft elke Amsterdammer de zekerheid van een basisinkomensgarantie.

Het leefbaar basisinkomen is een bedrag per maand voor iedere ingezetene vanaf 18 jaar met een Nederlands paspoort zonder dat er voorwaarden worden gesteld. Regelarme bijstand als opstap naar een echt basisinkomen. In de praktijk zullen we alle beslissingen steunen die bijdragen aan minder controles bij uitkeringen. Privacyschendende controles en disciplinair straffen schaffen we af. De laagste inkomens krijgen er 250 euro extra per maand bij.

Groen, milieu en klimaat

Meer groen en een beter milieu

De stad van morgen is groen, overal waar je kijkt.
Een beter milieu begint voor ons bij de lokale overheid.

Wij willen meer groen in de stad. Op pleinen, in tuinen en op daken. Dit zorgt ervoor dat bij heftige stortbuien water beter kan worden vastgehouden op groen-blauwe daken en groene muren, en sneller weg kan zakken in de grond, zodat straten niet overspoelen. Bomen willen we niet verbranden als ‘biomassa’ voor energievoorziening, maar juist meer bomen planten. Bomen kunnen de stad verkoelen bij hittegolven.
Alle publieke gebouwen maken we energiezuinig. Alle publieke daken krijgen groen-blauwe daken met zonnepanelen en we willen flink presteren met isoleren. Voor particulieren en ondernemers die zelf duurzame investeringen willen doen, bijvoorbeeld in isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, maar daar zelf geen geld voor hebben, stellen we renteloze leningen beschikbaar.
Het centrum maken we autovrij. We gaan strengen handhaven op luchtkwaliteitsnormen, zodat Amsterdammers niet onnodig ziek worden of vroegtijdig sterven door (ultra)fijnstof.
De energietransitie en klimaatadaptatie zijn te belangrijk om enkel over te laten aan politici. Het is van essentieel belang dat deze transitie op zo’n manier wordt uitgevoerd dat er draagvlak voor blijft bestaan.
Maatregelen die we nemen moeten vooral ten goede komen aan bewoners. Om te zorgen dat dit goed gebeurt krijgen bewoners van het begin af aan de regie via een burgerberaad en e-democracy. Windmolens worden nooit te dicht bij woningen geplaatst. De afstand tot een woning is minimaal 10x de lengte van de windmolen (dus een windmolen van 100 meter komt minimaal op 1 kilometer afstand van een woning te staan. Omwonenden van windmolens mogen meedelen in de opbrengst. We investeren in innovatieve duurzame technieken als aquathermie en geothermie. Alleen aquathermie kan al in meer dan de helft van de warmtevoorziening voorzien.

Directe democratie

Meer democratie in Amsterdam

In de stad van morgen hebben alle Amsterdammers directe invloed op wat er in de stad gebeurt.

We breiden online e-democracy platform ‘De Stem van Amsterdam’ uit, zodat dit het begin wordt van elke cyclus van plan tot uitvoering. Dit brengen we breed onder de aandacht met alle middelen waarover de gemeente beschikt, zodat iedere bewoner die wil meebeslist over de stad vanmorgen. We breiden dit online platform uit naar een goede mobiele app die pro-actief om de mening van bewoners vraagt en mensen uitdaagt om met innovatieve ideeën te komen. Bewoners mogen zich in dit systeem als ze dat willen ook laten vertegenwoordigen door andere bewoners die zij kennen en vertrouwen.
Met burgerberaden pakken we problemen aan waarover de stad gepolariseerd lijkt. In de praktijk blijkt dat mensen, meer dan politici, bereid zijn over hun schaduw heen te stappen en naar met oplossingen te komen die ook goed voor anderen uitkomen, wanneer ze samen aan een probleem werken.
We moedigen Amsterdammers aan zelf met plannen te komen om hun leefomgeving te verbeteren. Wanneer mensen dit willen mogen ze deze plannen ook zelf uitvoeren (i.p.v dat de gemeente komt ‘ophalen’ en ambtenaren naar eigen inzicht de plannen van bewoners verwerken in hun eigen plan). Zo voorkomen we dat actieve bewoners steeds tegenwerking ervaren, en maken we juist optimaal gebruik van hun positieve energie om de stad van morgen een stukje beter te maken!

Bestuur

Transparantie en openheid

De ‘nieuwe bestuurscultuur’ in de stad van morgen wordt transparant en dienstbaar.

Er komt een volledig transparante boekhouding. Alles wat potentieel via de WOB op te vragen zou zijn, plaatsen we pro-actief en makkelijk doorzoekbaar online. De ‘persoonlijke beleidsopvatting’ van ambtenaren wordt niet misbruikt om onnodig stukken tekst weg te lakken. Zo ontstaat een publieke verantwoording van bestedingen en beleid en voorbereiding met onderbouwing. We gebruiken een transparant lobbyregister voor burgemeester en wethouders om eerlijke lobby toegang voor burgers en non-profit organisaties te realiseren.
We verhogen ICT-kennis bij bestaande bestuurders en ambtenaren en houden ICT-kennis in huis, om afhankelijkheid van externe aanbieders te voorkomen. Hierin werken we samen met andere overheden.

Veiligheid

Meer preventie, minder repressie

In de stad van morgen voorkomen we criminaliteit met preventieve maatregelen.

We zetten in op preventieve maatregelen om criminaliteit te voorkomen. Het basisinkomen en goede publieke voorzieningen zoals zorg en onderwijs slaan de voedingsbodem weg waar criminaliteit uit ontstaat. We kijken steeds naar de oorzaak, waardoor crimineel gedrag ontstaat, en nemen die oorzaak weg. Zo pakken we criminaliteit bij de wortel aan. Dat klinkt misschien voor sommigen minder stoer maar blijkt in de praktijk wel veel effectiever te zijn dan repressieve maatregelen. Bovendien leidt het tot een prettigere samenleving, met minder controles en meer persoonlijke vrijheid.
Door privacy beter te beschermen voorkomen we identiteitsfraude en machtsmisbruik door bedrijven en overheden. De politie focust op contact met de buurt, zodat ze weten wat er speelt en in kunnen grijpen voordat situaties ontaarden in crimineel gedrag. Wijkagenten, buurt- en jeugdwerk verhogen de veiligheid in de buurt. Buurtschouw promoten we.

Verkeer en vervoer

Modern en goedkoop

In de stad van morgen kun je overal snel en goedkoop komen.

We voeren fietssnelwegen in, zodat fietsen steeds vaker de snelste optie wordt. Wij willen toegankelijker, goedkoper, fijnmaziger en sneller Openbaar Vervoer.
Amsterdammers krijgen 50% korting in het Openbaar Vervoer. Anonieme ‘OV-chipkaarten kunnen ook met contant geld opgeladen worden.
Er komt een tweede tramlijn naar IJburg en een kabelbaan over 't IJ. Er komt een proef met oproepbare parcoursbussen.
Binnen de bebouwde kom wordt de maximumsnelheid voor auto's 30 km/u, zodat de luchtkwaliteit binnen de gezondheidsnormen blijft.
We voeren nummervakparkeren in, zodat je kan betalen op basis van parkeerplek, in plaats van op basis van nummerplaat. Zo maken we anoniem parkeren mogelijk. Bovendien is dit een sociale oplossing omdat het zo makkelijker wordt om voor de parkeerplek van anderen te betalen.
We stimuleren vervoer van goederen en personen over het water. Dit is vaak duurzamer en zorgt voor extra ruimte op drukke wegen in de stad.

Wonen

Sociaal en creatief

In de stad van morgen is wonen een recht; geen privilege voor de allerrijksten.

Zeker in tijden van woningnood draag je er als pandeigenaar verantwoordelijkheid voor dat de ruimte gebruikt wordt. Er staat meer ruimte leeg dan dat er vraag is naar woonruimte. Om leegstand tegen te gaan voeren we een forse leegstandsboete in die exponentieel stijgt naarmate een pand langer leegstaat.
Door een persoonlijk basisinkomen verdwijnt de ‘samenwoonboete’. Daarnaast schrappen we regelgeving die mensen belet om woningen te delen. Zo maken we beter gebruik van bestaande woonruimte en zorgen we voor betere erkenning van niet-traditionele gezinnen en samenlevingsvormen.
We versoepelen regelgeving, zodat transformatie van kantoor- of winkelruimte naar woonruimte en gecombineerd ruimtegebruik makkelijker mogelijk worden gemaakt.
Wonen moet voor alle Amsterdammers mogelijk zijn. We passen het aanbod aan naar de vraag, in plaats van andersom. De meeste ‘scheefhuurders’ zijn mensen die ongewenst in een huurwoning zitten die veel te duur voor ze is. Veel mensen willen juist in een goedkopere woning leven. We streven naar 65% sociale huurwoningen in elke wijk van Amsterdam, om een einde te maken aande eindeloze wachtlijsten voor sociale huur.
‘Middenhuur’ woningen die volgens het woningwaarderingsstelsel onder de 1000 euro uitkommen, mogen niet langer voor een hogere prijs verhuurd worden dan het puntenstelsel aangeeft. We creëren meer ruimte voor startende ondernemers en kunstenaars in leegstaande kantoorpanden.
Mensen krijgen de ruimte om vrijplaatsen te starten, zonder door allerlei gemeentelijke hoepels te hoeven springen.

Zorg

Preventie als leiddraad

In de stad van morgen maken we het makkelijk en aantrekkelijk voor mensen om voor zichzelf en elkaar te zorgen, en blijft goede medische zorg een grondrecht

We reguleren de aanvoer van coffeeshops en staan thuisteelt voor eigen gebruik toe. Adequate zorg voor iedereen zien we als belangrijk basisrecht, ook voor ongedocumenteerden. We zetten in op preventieve zorg. Voorkomen is beter dan genezen.

De Groenen, de Basisinkomen Partij en de Piratenpartij werken in Amsterdam samen op één lijst op weg naar de stad van morgen.