De Groenen Basis Piraten

Lijst 15

Programma

English version

Basisinkomen   Milieu   Wonen   Dakloosheid   Democratie   Bestuur  
Veiligheid   Verkeer   Zorg   Cultuur   
Onderwijs   Burgerrechten   Economie   Drugs  
Sekswerk  Technologie   Autonome initiatieven  

De Groenen Basis Piraten is een krachtenbundeling tussen De Groenen, de Basisinkomenpartij en de Piratenpartij. Als losse partijen hebben we eerder al zetels behaald in de gemeenteraad en de stadsdelen. En in het Waterschap laten we met twee zetels zien dat we het bestuur kunnen bewegen tot duurzamere keuzes en een complete ICT-reorganisatie om de infrastructuur van bruggen, sluizen en gemalen, die tegenwoordig digitaal gestuurd is, te beschermen tegen criminele hackers, zodat deze de stad niet onder water kunnen zetten.

Samen staan we voor een groen Mokum van Morgen, waarin we bomen niet verbranden als ‘biomassa’, maar juist veel meer bomen planten. Een stad waarin iedereen de zekerheid heeft van een basisinkomen, en goede basisvoorzieningen, zoals betaalbare woningen, goede zorg en goed onderwijs. Een stad met prettige buurten, waar mensen met elkaar in verbinding staan. We komen op voor jouw rechten en vrijheden. Met democratische vernieuwing en bescherming van burgerrechten, zoals privacy, vrije meningsuiting en het recht op gelijke behandeling. Ook in de digitale wereld is dit nodig, bijvoorbeeld via bescherming tegen discriminerende algoritmes. En we brengen eindelijk mensen met verstand van ICT in de politiek, want dat blijkt keer op keer hard nodig.


Dus verdriedubbel je stem op 14, 15 en 16 maart en stem op De Groenen Basis Piraten!

Basisinkomen

Zekerheid en inkomen

In de stad van morgen heeft elke Amsterdammer de zekerheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Het leefbaar basisinkomen is een bedrag per maand voor iedere ingezetene vanaf 18 jaar met een Nederlands paspoort zonder dat er voorwaarden worden gesteld.
Iedere Amsterdammer krijgt de zekerheid van een onvoorwaardelijke basisinkomensgarantie vanaf het 18e jaar. Of je nou student, de vrijwilliger, mantelzorger, zzp-er, voor het huishouden zorgt, een uitkering hebt of een betaalde baan. De overheid vraagt niet om allerlei formulieren en stelt geen voorwaarden. Extra inkomen verdienen mag en wordt juist aangemoedigd. Daarover moet dan natuurlijk wel belasting worden betaald.

Het Nederlandse stelsel van inkomensondersteuning voor de zwakkeren in de samenleving, uitkeringen, toeslagen en andere regelingen, is gevoelig voor fraude (al is die relatief klein) en er is een gigantisch controleapparaat nodig om te zorgen dat alleen mensen die recht hebben op deze ondersteuning, deze ontvangen. Andere ongewenste gevolgen zijn de armoedeval en de participatiewet.

Het basisinkomen is een transparante regeling die fraude overbodig maakt. Simpel in uitvoering. De wirwar aan regels, geboden en verboden, toeslagen in ons huidige stelsel kunnen verdwijnen, de prullenbak in. Door deze versimpeling van de sociale zekerheid krijgt de overheid handen vrij voor ander werk en kan bureaucratie en controles schrappen. Zo komt elke euro terecht bij de mensen die het nodig hebben. Dit is bovendien robuuster, zodat het ook werkt in tijden van crisis. De economische zekerheid die dit biedt stimuleert ondernemerschap en maakt de economie weerbaar en veerkrachtig.

Met een basisinkomen profiteert iedereen van technologische vooruitgang. In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen iets zinvols doet. De economische regels bepalen wie profiteert van technologische vooruitgang, en wie niet. Dit betekent dat we anders en minder gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De coronacrisis heeft ons geleerd dat veranderingen snel en ingrijpend kunnen zijn. We zullen op een andere manier moeten kijken naar de wijze waarop we ons inkomen blijven verdienen.

Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief, want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en meer zinvol werk gaan doen. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacy schendende controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie.

Rekensommen leren dat zonder enorme aardverschuivingen voor iedereen een leefbare basisinkomensgarantie te realiseren valt. Een basisinkomen biedt mensen meer ruimte de vorm- en zingeving van hun leven in eigen hand te nemen. Privacyschendende controles en disciplinaire straffen schaffen we af. Daarnaast zorgen we dat de laagste inkomens 250 euro per maand extra te besteden krijgen en hoeft geen enkele Amsterdammer onder de armoedegrens te leven.

Groen, milieu en klimaat

Meer groen en een beter milieu

De stad van morgen is groen, overal waar je kijkt.
Een beter milieu begint voor ons bij de lokale overheid.

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd. De uitstoot van broeikasgassen door het verbranden van fossiele brandstoffen vraagt om een radicale verandering van onze economie. Wij willen dat Amsterdam hierin een voortrekkersrol speelt. Door te investeren in duurzaamheid kunnen we ook de veerkracht van Amsterdam vergroten. Veerkracht is het vermogen om los van veranderingen in de omgeving te functioneren. Wij kiezen voor het verminderen en vergroenen van ons energiegebruik, het stimuleren van duurzame bewonersinitiatieven en collectieven en het vergroten van de energie- en voedselonafhankelijkheid van Amsterdam en haar omgeving.

 • Wij willen meer groen in de stad. Op pleinen, in tuinen en op daken. Dit zorgt ervoor dat bij heftige stortbuien water beter kan worden vastgehouden op groen-blauwe daken en groene muren, en sneller weg kan zakken in de grond, zodat straten niet overspoelen.

 • We willen bomen niet verbranden als ‘biomassa’ voor energievoorziening, maar juist meer bomen planten. Bomen kunnen de stad verkoelen bij hittegolven.

 • Alle publieke gebouwen maken we energiezuinig. Alle publieke daken krijgen groen-blauwe daken met zonnepanelen en we willen flink presteren met isoleren.

 • We leggen samen met de corporaties op alle sociale woningen die hiervoor geschikt zijn zonnepanelen aan.

 • Voor particulieren en ondernemers die zelf duurzame investeringen willen doen, bijvoorbeeld in isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, maar daar zelf geen geld voor hebben, stellen we renteloze leningen beschikbaar.

 • We steunen energiecoöperaties waarin bewoners zelf duurzame energie opwekken, opslaan en delen en starten een pilot waarin bewonerscollectieven belastingvrij duurzame energie kunnen uitwisselen.

 • We investeren in innovatieve duurzame technieken als aquathermie en geothermie. Alleen aquathermie kan al in meer dan de helft van de warmtevoorziening voorzien.

 • Via buurtgrids gaan we lokaal opgewekte energie ook lokaal opslaan. Een buurtgrid is een onafhankelijk grid in een buurt, dat helemaal zonder input van de energieleveranciers draait. Met zonnepanelen (en andere opwekkingstools) verzamelt de buurt energie, die in verwarming en stroom wordt omgezet. De reststroom wordt doorgeleid naar elektrische auto’s en fietsen. Wat de elektrische voertuigen aan het eind van de dag over hebben wordt weer in het netwerk gepompt.

 • Windmolens worden nooit te dicht bij woningen geplaatst. De afstand tot een woning is minimaal 10x de lengte van de windmolen (dus een windmolen van 100m komt minimaal op 1km afstand van een woning te staan. Omwonenden van windmolens mogen meedelen in de opbrengst.

 • De energietransitie en klimaatadaptatie zijn te belangrijk om enkel over te laten aan politici. Het is van essentieel belang dat deze transitie op zo’n manier wordt uitgevoerd dat er draagvlak voor blijft bestaan. Maatregelen die we nemen moeten vooral ten goede komen aan bewoners. Om te zorgen dat dit goed gebeurt krijgen bewoners van het begin af aan de regie via een burgerberaad en e-democracy.

 • We stimuleren nieuwe vormen van voedselvoorziening die ook in stedelijke omgevingen een toekomst kunnen hebben - zoals permacultuur en voedselbossen, stadslandbouw en verticale landbouw.

 • We stimuleren het oprichten van nieuwe voedselcoöperaties waar bewoners groenten en fruit uit de regio kunnen bestellen tegen een betaalbaar bedrag.

 • We verminderen voedselverspilling, door bedrijven te helpen een betere bestemming te vinden voor het voedsel.

 • Groengelden worden exclusief voor particulieren en kleine bedrijven. Het mag niet zo zijn dat grote bedrijven duurzame initiatieven van onderaf tegenhouden.

 • In een ‘Freezone Duurzaam wonen’ kunnen duurzame Amsterdammers nieuwe vormen van wonen ontdekken, zonder beperkt te worden door regelgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen, maar vernieuwing ook in de weg kan staan, zoals de verplichting stroom terug te leveren aan het energienet of aangesloten te zijn op de riolering.

 • Hergebruik van grondstoffen, volgens het cradle-to-cradle principe, wordt leidend voorde gemeente. Voorbeelden hiervan zijn hennep als alternatief voor plastic, het lokaal hergebruiken van GFT-afval, en het instellen van ‘inneemplaatsen‘ bij stortplaatsen zodat spullen die nog niet volledig gebruikt zijn opnieuw ingezet kunnen worden.

 • Amsterdam gaat zich er als aandeelhouder voor inzetten om het aantal vliegbewegingen op vliegvelden van de Schiphol Group te verminderen, vooral door het aantal overstapvluchten te beperken. Dit verbetert de luchtkwaliteit, vermindert geluidsoverlast en maakt de bouw van zeker 70.000 extra woningen mogelijk.

 • Het centrum maken we autovrij. We gaan strenger handhaven op luchtkwaliteitsnormen, zodat Amsterdammers niet onnodig ziek worden of vroegtijdig sterven door (ultra)fijnstof.

Directe democratie

Meer democratie in Amsterdam

In de stad van morgen hebben alle Amsterdammers directe invloed op wat er in de stad gebeurt.

Bestuur vóór en dóór de bevolking. Dat is de kern van democratie. Jarenlang hebben we hier vorm aan gegeven met partijpolitieke gekozen volksvertegenwoordigers, maar dit systeem faalt. Het vertrouwen in politieke partijen neemt af, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemden evenveel kiesgerechtigde Amsterdammers niet als wel.
We vernieuwen en verdiepen de democratie. In de democratie waar wij voor staan wordt macht niet bevochten maar gedeeld: tussen Amsterdammers, hun volksvertegenwoordigers en bestuurders in stadsdelen en het stadhuis. Besluiten nemen we zo lokaal mogelijk. Amsterdammers krijgen zo zoveel mogelijk directe invloed op beslissingen die hen raken. We versterken tegenmacht en vergroten de rol van bewoners met online en offline democratische vormen.

 • We breiden online e-democracy platform ‘De Stem van Amsterdam’ uit, zodat dit het begin wordt van elke cyclus van plan tot uitvoering. Dit brengen we breed onder de aandacht met alle middelen waarover de gemeente beschikt, zodat iedere bewoner die wil meebeslist over de stad van morgen. We breiden dit online platform uit naar een goede mobiele app die pro-actief om de mening van bewoners vraagt en mensen uitdaagt om met innovatieve ideeën te komen. Bewoners mogen zich in dit systeem als ze dat willen ook laten vertegenwoordigen door andere bewoners die zij kennen en vertrouwen. Elke raadsvergadering worden de best beoordeelde ideeën die bottom-up vanuit bewoners tot stand komen geagendeerd.

 • Met burgerberaden pakken we problemen aan waarover de stad gepolariseerd lijkt. In de praktijk blijkt dat mensen, meer dan politici, bereid zijn over hun schaduw heen te stappen en naar met oplossingen te komen die ook goed voor anderen uitkomen, wanneer ze samen aan een probleem werken.

 • 1/100ste van de kiesgerechtigde Amsterdammers of 1/3de van de leden van de gemeenteraad of stadsdeelcommissie kan een besluitvormend burgerforum bijeenroepen.

 • Op een stadsconferentie bepaalt de gemeenteraad samen met betrokken Amsterdammers vijf stadsprioriteiten voor de komende vier jaar

 • We moedigen Amsterdammers aan zelf met plannen te komen om hun leefomgeving te verbeteren. Wanneer mensen dit willen mogen ze deze plannen ook zelf uitvoeren (i.p.v dat de gemeente komt ‘ophalen’ en ambtenaren naar eigen inzicht de plannen van bewoners verwerken in hun eigen plan). Zo voorkomen we dat actieve bewoners steeds tegenwerking ervaren, en maken we juist optimaal gebruik van hun positieve energie om de stad van morgen een stukje beter te maken!

 • Alle Amsterdammers vanaf 16 jaar, krijgen een “stadspaspoort”, waarmee ze bij lokale verkiezingen kunnen stemmen en gekozen worden.

 • De gemeenteraad wordt uitgebreid naar 67 zetels. Naast een stem op jouw partij kun je nog een tweede stem uitbrengen, op jouw kandidaat uit de buurt, zodat er uit elke buurt minstens 1 vertegenwoordiger is. Wij willen een zetelverdeling via het model van het Duitse kiesstelsel. Dit betekent dat 22 zetels verdeeld worden via een 'directmandaat', volgens het winner-takes-all principe. Het resterende aantal zetels wordt verdeeld volgens het aantal 'partijstemmen', zodat grote partijen in het totale zeteltal geen voordeel halen uit de 22 zetels die via het ‘districtenstelsel’ verdeeld worden.

 • Bestuurscommissies met lokaal mandaat worden niet afgeschaft maar krijgen juist meer bevoegdheden, om lokaal maatwerk in beleid mogelijk te maken en politiek dichtbij bewoners te brengen.

 • Gebiedsplannen worden samengesteld door bewoners, via een samenspel van fysieke bijeenkomsten en een online consensus- en besluitvormingstool.

Bestuur

Transparantie en openheid

De ‘nieuwe bestuurscultuur’ in de stad van morgen wordt transparant en dienstbaar.

Er komt een volledig transparante boekhouding. Alles wat potentieel via de WOB op te vragen zou zijn, plaatsen we pro-actief en makkelijk doorzoekbaar online. De ‘persoonlijke beleidsopvatting’ van ambtenaren wordt niet misbruikt om onnodig stukken tekst weg te lakken. Zo ontstaat een publieke verantwoording van bestedingen en beleid en voorbereiding met onderbouwing. We gebruiken een transparant lobbyregister voor burgemeester en wethouders om eerlijke lobby toegang voor burgers en non-profit organisaties te realiseren.
We verhogen ICT-kennis bij bestaande bestuurders en ambtenaren en houden ICT-kennis in huis, om afhankelijkheid van externe aanbieders te voorkomen. Hierin werken we samen met andere overheden.

Veiligheid en leefbaarheid

Meer preventie, minder repressie

In de stad van morgen voorkomen we criminaliteit met preventieve maatregelen.

Een vrije en veilige samenleving gaan hand in hand. Pas wanneer mensen zich veilig voelen kunnen zij zich in vrijheid ontwikkelen, en zonder de vrijheid zichzelf te zijn zal geen mens ooit veilig zijn. Daarom kan veiligheid nooit gebruikt worden als excuus om burgerrechten af te breken. Door het nationaliseren van de politie is de gemeente veel controle kwijtgeraakt over haar eigen veiligheidsbeleid. Veel politietaken zijn uitbesteed aan Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) en private organisaties. De professionaliteit van de politie wordt hiermee afgebroken, en steeds meer geweldstaken worden neergelegd bij ambtenaren die hier niet op toegerust zijn.
Wij keren ons tegen deze gevaarlijke ontwikkeling en maken een bewuste keuze voor echt blauw in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen, zorgen voor kortere lijnen tussen de politie en bewoners. Wijkagenten zijn met hun aanwezigheid op straat en hun betrokkenheid bij en kennis van de buurt de eerste verdedigingslinie van veiligheid op allerlei gebieden. Wijkagenten zijn flexibel inzetbaar in hun wijk en hebben de kennis en context van wat zich daar afspeelt. Wanneer bewoners agenten vertrouwen, kunnen problemen gesignaleerd worden, voordat dit een probleem gaat vormen. We zetten in op preventieve maatregelen om criminaliteit te voorkomen. Het basisinkomen en goede publieke voorzieningen zoals zorg en onderwijs slaan de voedingsbodem weg waar criminaliteit uit ontstaat. We kijken steeds naar de oorzaak, waardoor crimineel gedrag ontstaat, en nemen die oorzaak weg. Zo pakken we criminaliteit bij de wortel aan. Dat klinkt misschien voor sommigen minder stoer maar blijkt in de praktijk wel veel effectiever te zijn dan repressieve maatregelen. Bovendien leidt het tot een prettigere samenleving, met minder controles en meer persoonlijke vrijheid.

 • De politie focust op contact met de buurt, zodat ze weten wat er speelt en in kunnen grijpen voordat situaties ontaarden in crimineel gedrag. Wijkagenten, buurt -en jeugdwerk verhogen de veiligheid in de buurt.

 • We organiseren buurtschouwen om de leefbaarheid van de stad te vergroten.

 • Er komen watertapplaatsen met drinkwater door de hele stad.

 • Er komen meer openbare zittoiletten.

 • Elk gebied van de stad moet een eigen jongerencentrum hebben.

 • Er moeten veel meer buurthuizen komen, om te beginnen in kwetsbare wijken aan de randen van de stad.

 • We laten BOA’s niet langer door afval wroeten om boetes uit te delen aan mensen die afval naast een container zetten, maar halen het afval vaker op, zodat er altijd ruimte is in vuilcontainers.

 • Amsterdam houdt alleen nog BOA’s in dienst om te handhaven op specifieke onderwerpen, met de daarvoor nodige bevoegdheden, algemene BOA’s worden afgeschaft. Het geld dat hiermee vrijkomt wordt volledig geïnvesteerd in extra wijkagenten.

 • BOA’s hebben niet langer bijzondere geweldsbevoegdheden.

Verkeer en vervoer

Modern en goedkoop

In de stad van morgen kun je overal snel en goedkoop komen.

Amsterdam wordt steeds drukker en de wegen worden intensiever gebruikt. Het vele autoverkeer legt ook een zware druk op onze luchtkwaliteit, die op vele plekken niet aan de afgesproken ondergrens voldoet. Voor het Mokum van Morgen kiezen we voor fietsers, voetgangers en een toegankelijk openbaar vervoer en zetten we grote stappen richting een autoluwe stad.

 • We voeren fietssnelwegen in, zodat fietsen steeds vaker de snelste optie wordt.

 • Wij willen toegankelijker, goedkoper, fijnmazig en sneller Openbaar Vervoer.

 • Anonieme ‘OV-chipkaarten kunnen ook met contant geld opgeladen worden.

 • Er komt een tweede tramlijn naar IJburg en een kabelbaan over 't IJ.

 • Er komt een proef met oproepbare parcoursbus.

 • Binnen de bebouwde kom wordt de maximumsnelheid voor auto's 30 km/u, zodat de luchtkwaliteit binnen de gezondheidsnormen blijft.

 • Niet noodzakelijk autoverkeer wordt uit de binnenstad geweerd.

 • We voeren nummervakparkeren in, zodat je kan betalen op basis van parkeerplek, in plaats van op basis van nummerplaat. Zo maken we anoniem parkeren mogelijk. Bovendien is dit een sociale oplossing omdat het zo makkelijker wordt om voor de parkeerplek van anderen te betalen. In automaten kan ook met contant geld betaald worden.

 • We stimuleren vervoer van goederen en personen over het water. Dit is vaak duurzamer en zorgt voor extra ruimte op drukke wegen in de stad.

Wonen

Sociaal en creatief

In de stad van morgen is wonen een recht; geen privilege voor de allerrijksten.

Er is een permanente woningschaarste. De gevolgen zijn eindeloze wachtrijen voor een fatsoenlijke huurwoning, gigantisch hoge huurprijzen en woningprijzen en speculatie met onze huizen. Rijk en arm, zwart en wit leven steeds meer in verschillende delen van de stad. Gezinnen trekken de stad uit, mensen die klaar zijn met studeren komen weer bij hun ouders te wonen, jonge gezinnen worden uit huis gezet en bij gebrek aan betaalbare beganegrondwoningen moeten ouderen verzorgingstehuizen in. Dit kunnen wij niet accepteren.
Wij staan voor een stad met een passende woning voor iedere Amsterdammer. Mensen met verschillende inkomens moeten in dezelfde buurten en straten samen kunnen leven. De komende jaren gaan we Amsterdammers de grip op hun woonsituatie teruggeven.

 • Zeker in tijden van woningnood draag je er als pandeigenaar verantwoordelijkheid voor dat die woonruimte gebruikt wordt. Er staat meer ruimte leeg dan dat er vraag is naar woonruimte. Om leegstand tegen te gaan voeren we een forse leegstandsboete in die exponentieel stijgt naarmate een pand langer leegstaat.
  Wanneer een pand langer dan een half jaar leeg staat, handhaven we het kraakverbod niet, totdat de eigenaar concrete acties neemt om het pand in gebruik te nemen.

 • Door een persoonlijk basisinkomen verdwijnt de ‘samenwoonboete’. Daarnaast schrappen we regelgeving die mensen belet om woningen te delen. Zo maken we beter gebruik van bestaande woonruimte en zorgen we voor betere erkenning van niet-traditionele gezinnen en samenlevingsvormen.

 • We versoepelen regelgeving, zodat transformatie van kantoor- of winkelruimte naar woonruimte en gecombineerd ruimtegebruik makkelijker mogelijk worden gemaakt.

 • Er komt een gemeentelijke wooncoöperatie waar bewoners mede-eigenaar van zijn. Door woningen in de stad terug te kopen herstelt deze wooncoöperatie de balans in de stad.

 • Wonen moet voor alle Amsterdammers mogelijk zijn. We passen het aanbod aan naar de vraag, in plaats van andersom. De meeste ‘scheefhuurders’ zijn mensen die ongewenst in een huurwoning zitten die veel te duur voor ze is. Veel mensen willen juist in een goedkopere woning leven. We streven naar 65% sociale huurwoningen in elke wijk van Amsterdam, om een einde te maken aan de eindeloze wachtlijsten voor sociale huur. De overige verdeling wordt 20% middensegment (huur tot 760 tot 1040 euro of koop onder 300.000) en 15% duurdere woningen.

 • Ook ‘Middenhuur’ woningen (die volgens het woningwaarderingsstelsel onder de 1040 euro uitkomen), mogen niet langer voor een hogere prijs verhuurd worden dan het puntenstelsel aangeeft.

 • We investeren in zelfbouw via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en wooncoöperaties.

 • Net als in Wageningen gaat de gemeente garant staan voor de hypotheek van woongroepen. Zo kunnen ook mensen met een lager inkomen gezamenlijk een woongroep starten.

 • We stimuleren woningruil zodat meer mensen in een voor hen geschikte woonruimte terecht komen.

 • Amsterdamse corporaties stoppen per direct met het betalen van verhuurdersheffing.

 • Gezinnen met kinderen worden niet langer op straat gezet.

Dakloosheid

Het aantal daklozen in Nederland is in de afgelopen tien jaar schrikbarend gestegen. Ondertussen hebben al 40.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd. In een rijke samenleving als Nederland is dat een beschamend hoog aantal. Hoewel De Groenen Basis Piraten helemaal voor Housing First zijn, is het Nederlandse model van Housing First, waarin zorg onlosmakelijk verbonden is met het dak boven het hoofd, niet goed. De economisch daklozen vallen hier buiten de boot omdat zij geen zorg nodig hebben. De mensen die wel in het zorg-traject terecht komen hebben een contract met de zorgverlener en niet met de huiseigenaar. Daarmee hebben ze geen huurbescherming of rechten die andere huurders wel hebben.
De gemeenten zijn nu verplicht om te zorgen voor een postadres. Hoewel sommige gemeenten daar erg moeilijk over doen, is dat een goed iets dat niet zou moeten worden uitbesteed aan een zorg-organisatie. Door het postadres op een locatie bij de gemeente te houden, is er altijd een contactmoment en is ook inzichtelijk hoeveel daklozen er zijn. Nu er meer en meer digitaal wordt gecommuniceerd, zou de gemeente deze service moeten uitbreiden met een e-mail-adres en een plek om deze te kunnen lezen. Het verwijzen naar een gratis email-provider zoals Gmail wijst De Groenen Basis Piraten, wegens alle privacy-schendingen van Google, ten zeerste af.
De Groenen Basis Piraten wil:

 • Housing First naar Fins model waarin zorg en huisvesting los van elkaar zijn;

 • Naast briefadres voor daklozen ook een gemeentelijk e-mail-adres;

 • Gratis internettoegang voor daklozen.

Zorg en armoedebestrijding

Preventie als leiddraad

In de stad van morgen maken we het makkelijk en aantrekkelijk voor mensen om voor zichzelf en elkaar te zorgen, en blijft goede medische zorg een grondrecht

Goede zorg is bepalend voor ons welzijn. Dit is te belangrijk om te laten afhangen van iemands financiële situatie of sociaal vangnet. Goede zorg is een mensenrecht, geen luxeproduct. Wij staan voor een goede, persoonlijke en lokale zorg, waarin zorgbehoevenden altijd zelf de regie houden. Wij stimuleren een gezonde levensstijl. Niet door mensen voor te schrijven hoe ze hun leven moeten leiden, en ook niet via financiële prikkels, maar door goede informatieverstrekking die mensen helpt gezonde keuzes te maken.
Welzijn omvat meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Armoede en eenzaamheid zijn belangrijke veroorzakers van stress en moeten een halt toe worden geroepen. Bovendien kunnen sommige mensen door een eigen bijdrage geen gebruik maken van dagbesteding, begeleiding en andere voorzieningen die essentieel zijn voor het welzijn. Daardoor kunnen ze in een sociaal isolement terechtkomen.

 • We zetten in op preventieve zorg. Voorkomen is beter dan genezen.

 • Adequate zorg voor iedereen zien we als belangrijk basisrecht.

 • Amsterdam stimuleert zelfzorg en zelfverantwoordelijkheid door ondersteuning van patiëntenverenigingen die actieve coping voorstaan. Zorgbehoevenden worden zo minder afhankelijk.

 • Amsterdamse huisartsen verstrekken de Abortuspil.

 • SOA-tests worden anoniem mogelijk.

 • Huishoudens met een stadspas krijgen gratis toegang tot sportclubs.

 • Door 'gamification' van de publieke ruimte kunnen we een gezonde leefomgeving creëren die op een leuke manier uitnodigt om meer te bewegen.

 • Op scholen worden gezonde maaltijden aangeboden. Programma’s om een gezond gewicht te stimuleren, worden niet langer uitgevoerd in samenwerking met grote multinationals, die hun businessmodel gebouwd hebben op suikerverslaving, zoals Nestle en Coca-Cola.

 • Het fonds waarmee mensen uit de schulden worden geholpen wordt flink uitgebreid. Amsterdam streeft naar een eenmalig 'Generaal Pardon' van alle problematische (oninbare) schulden van Amsterdammers. Dit is uiteindelijk goedkoper dan alle hulpverlening die gezinnen door alle ellende van de schuldenindustrie nodig hebben.

 • Amsterdam onderschrijft het manifest ‘Schuldvrij’.

 • De eigen bijdrage voor de dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft.

 • Net als in Schagen komt er een wethouder Geluk die alle maatregelen en uitgaven van de gemeente toetst op de vraag of ze het geluk van Amsterdammers vergroten.

 • Er komt een einde aan de verkoop van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijke activiteiten zijn te belangrijk om gehinderd te worden door de vastgoedprijzen in Amsterdam.

COVID-19

 • Afschaffen van octrooien op vaccins. Dit voorkomt varianten op het virus, wantrouwen tegen vaccins en uitbuiting van deze crisis.

 • De coronapas is een stigma van ongelijkheid en schendt de privacy. Wij willen niet dat burgers hun medische geheimen moeten prijsgeven voor deelname aan delen van de maatschappij.

 • Verder kijken dan de waan van de dag. De coronapas heeft de mogelijkheid uitgebreid te worden met biometrische of andere data over de burger en gevolgd te worden in het dagelijks leven.

 • Tegen verplichte vaccinatie. Voorstander van vrije keuze.

Onze standpunten komen overeen met die van de Electronic Frontier Foundation:

COVID-19 and Digital Rights

Cultuur

Cultuur is geen bijzaak

Amsterdam wordt opnieuw een bruisende stad voor iedereen.

Amsterdam kent een grote diversiteit aan kunst en cultuur. Van streetart en experimentele toneelgroepen tot het Concertgebouw en het Rijksmuseum. Kunst en cultuur hebben waarde op zich én kunnen bijdragen aan de identiteit en ontwikkeling van alle facetten van de stad. Het Mokum van Morgen is een bruisende culturele stad waar creativiteit in al haar vormen de ruimte krijgt.

 • Festivals in publieke parken zijn altijd gratis en met respect voor de natuur.

 • Mensen krijgen de ruimte om vrijplaatsen te starten, zonder door allerlei gemeentelijke hoepels te hoeven springen.

 • Openingstijden van musea kunnen in overleg met bewoners worden verruimd.

 • We breiden de bibliotheken uit tot kleinschalige kennis- en cultuurcentra waar alle Amsterdammers gratis lid van zijn.

 • We stimuleren dat wetenschappers en kunstenaars vaker expertise uitwisselen in maatschappelijk relevante plekken zoals bibliotheken, buurthuizen en cultuurcentra.

 • Er komt een einde aan reclame in de publieke ruimte. waar al geïnvesteerd is in reclamezuilen geven we die ruimte aan lokale kunstenaars.

 • Spontaan geplaatste kunst in de openbare ruimte wordt alleen weggehaald als die gevaarlijke situaties voor het verkeer oplevert of de stoep verspert.

Onderwijs

Sleutel tot gelijkheid

Scholen dragen bij aan sociale cohesie

Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing en draagt daardoor bij aan de gelijkwaardigheid van mensen. De kwaliteit van onderwijs zou niet afhankelijk moeten zijn van peperdure bijles. Iedereen heeft verschillende talenten. Om iedereen gelijke kansen te geven, pleiten we ervoor om maatwerk te leveren en meer aandacht te besteden aan persoonlijke talentontwikkeling. Scholen moeten dicht in de buurt van jouw huis staan en scholen moeten een betrouwbare schakel zijn in het creëren van sociale cohesie. Leerkrachten krijgen minder administratieve lasten zodat ze hun kostbare tijd kunnen besteden aan onderwijs. Het onderwijs van jonge kinderen is gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling en ervaringsgericht leren.

 • We gaan inzetten op ‘brede scholen’, waar voor- en naschoolse opvang in één gebouw worden aangeboden.

 • Scholen gaan zelf bijles geven aan leerlingen die dit nodig hebben, om verkapte privatisering van het onderwijs tegen te gaan. De gemeente vergoedt bijles voor kinderen uit arme gezinnen, om kansenongelijkheid tegen te gaan.

 • Alle basisschoolkinderen in Amsterdam krijgen les in ‘digitale geletterdheid’ vanaf groep 4. Deze lessen zijn een 21ste eeuwse variatie op ‘mediawijsheid’.

 • Alle basisschoolleerlingen krijgen les in ‘computational thinking’. Dit is breder en voor later nuttiger dan alleen programmeerles

 • We kiezen voor professionele vrijheid voor leraren. Geld dat voor onderwijs bedoeld is moet door leraren zelf worden verdeeld.

Burgerrechten

Gelijkwaardigheid, pluriformiteit en zelfbeschikking

Effectieve bescherming tegen machtsmisbruik door overheid en bedrijven.

In deze tijd van verharding en polarisatie komen we op voor gelijkwaardigheid, pluriformiteit en zelfbeschikking, ook in de digitale wereld. Burgerrechten bieden onder andere bescherming tegen de overheid en bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst, geboorteplaats of verblijfsstatus, vaccinatiestatus, inkomen, geloof, gender of seksuele voorkeur.

 • Door privacy beter te beschermen voorkomen we identiteitsfraude en machtsmisbruik door bedrijven en overheden.

 • Preventief fouilleren blijkt ineffectief en behandelt onschuldige mensen bij voorbaat als verdachte. Het is schandalig dat coalitiepartijen dit, in strijd met hun eigen verkiezingsprogramma, alsnog hebben ingevoerd. Wij schaffen preventief fouilleren volledig af.

 • De politie gaat al haar agenten trainen op de-escalatie en aanhoudingstechnieken zonder lichamelijke schade te veroorzaken.

 • Geen tasers in Amsterdam.

 • Onnodig en disproportioneel politiegeweld wordt gesanctioneerd.

 • We maken een einde aan etnisch profileren: op stopformulieren moeten agenten aangeven waarom iemand staande is gehouden

 • Geen gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

 • In Amsterdam mag de burger nooit het recht ontnomen worden om een politie-agent in functie te filmen.

 • Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid dient te worden getoetst aan het Universeel Verdrag van de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

 • We maken de publieke ruimte, OV en stemlokalen toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals het VN-verdrag voorschrijft.

 • Keti Koti wordt een stedelijke feestdag. Bij de viering van deze dag staan we ook stil bij moderne vormen van slavernij. De gemeente is vrij op die dag.

 • Er komt een eenmalig ‘generaal pardon’ voor de duizenden ‘ongedocumenteerden’ die al minstens een jaar in Amsterdam zijn. Zij worden Amsterdammer en krijgen een stadspaspoort.

 • Amsterdam gaat meer intensieve cursussen Nederlands bieden voor nieuwe Amsterdammers.

 • Het demonstratierecht is heilig.

Economie

Ruimte om te ondernemen

Economie is dienstbaar aan de maatschappij, niet andersom.

Wij willen een Mokum van morgen waarin ruimte is om te ondernemen. Deze ruimte wordt nu echter ingeperkt door grote bedrijven die slechts geïnteresseerd zijn in financiële winst. Zij offeren, vaak met extern geld, alles op voor de strijd om het monopolie in de stad. Een lokale deeleconomie biedt hier een alternatief voor. Om de economie te laten werken, moeten we een eerlijk speelveld creëren, waarin niemand afhankelijk is van een groot bedrijf voor hun basisbehoeften. Wij willen een stevige lokale economie die niet gedomineerd wordt door kantoordirecteuren in het buitenland, maar door ondernemende Amsterdammers. Een economie die dienstbaar is aan de maatschappij, in plaats van andersom.

 • In de omgevingsvisie wordt opgenomen dat bij gelijk aanbod altijd voorrang wordt gegeven aan winkeliers met een jaaromzet van minder dan 1 miljoen per jaar. Zo dringen we het aantal multinationale eentonige eenheidsworst terug, en blijft Amsterdam authentiek.

 • Er komen microkredieten voor kleine zelfstandigen.

 • Winkels en horeca kunnen in overleg met de buurt ruimere openingstijden krijgen.

 • Het wordt eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

 • Vluchtelingen kunnen vanaf dag 1 aan het werk.

 • Schijnzelfstandigheid en andere vormen van onzeker werk bestrijden we actief. Verenigingen van (schijn)zelfstandigen, en startende coöperaties van zelfstandigen bieden we de helpende hand.

 • Iedereen mag tijdelijk of gedeeltelijk zijn woning verhuren. Ook sociale huurders mogen dus gebruik maken van platforms als AirBnB. Wel zo eerlijk.

 • Het aantal dagen vakantieverhuur dat wordt toegestaan wordt in toeristische hotspots lager (21 dagen) dan in gebieden waar weinig toerisme is (60 dagen). Zo laten we zien dat Mokum voor reizigers meer te bieden heeft dan de Wallen en de Kalverstraat.

 • Toeristenbelasting wordt verhoogd rond toeristische hotspots.

 • Amsterdam gaat eerlijke, coöperatieve platforms, zoals FairBnB, faciliteren en stimuleren.

 • De Amsterdam Economic Board bevat alleen nog bedrijven die voldoen aan het Smart Citizen concept: dus geen Uber.

 • TTO-regels worden versimpeld, zodat ook kleine taxi-organisaties een TTO kunnen worden. De eis dat minstens 100 chauffeurs aangesloten moeten zijn vervalt.

Drugs

Criminaliteit buiten spel

De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.

Het handhaven van drugs-verboden kost ruim de helft van de opsporingscapaciteit. En het blijkt niet eens te werken. Mensen gebruiken hierdoor niet minder drugs, en waar vraag is, komt aanbod. De 'war on drugs' heeft juist veel negatieve bijeffecten. Bovendien ervaren de meeste mensen vooral positieve effecten van drugs. Ook tonen steeds meer wetenschappelijke studies aan dat psychedelische drugs met deskundige begeleiding een bijdrage kunnen leveren aan de psychiatrie, bijvoorbeeld bij behandeling depressie, migraine, verslaving en een post-traumatische stress stoornis. Cannabis willen we reguleren. Zo zetten we de criminaliteit buitenspel en krijgt de politie meer tijd voor echte misdaad. De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.

 • We reguleren de aanvoer van coffeeshops. Met lokaal maatwerk kunnen we gezondheid bevorderen, banen creëren en de veiligheid vergroten.

 • We treden niet op tegen thuisteelt voor eigen gebruik.

 • Amsterdam boycot het aantoonbaar effectloze afstandscriterium voor coffeeshops.

 • We maken een einde aan de stop op coffeeshops en stimuleren kleinschalige coffeeshops verspreid door de stad.

 • We ondersteunen en beschermen cannabis social clubs. Deze coöperaties zijn al een groot succes in Spanje. Wiet wordt alleen gekweekt voor eigen gebruik en eventuele opbrengsten worden geïnvesteerd in sociale activiteiten en voorlichtingsavonden over veilige teelt en consumptie.

 • Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep worden opgeheven.

 • Er komen multidisciplinaire opleidingen voor mensen die een baan zoeken in de cannabisbranche.

 • De prioriteit aan de opsporing van productie en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.

 • We gaan breed experimenteren met de verkoop van MDMA (XTC) en psychedelica als gestandaardiseerd product aan meerderjarigen in smartshops, door speciaal daarvoor opgeleid personeel.

 • We ondersteunen drugsvoorlichting en andere harm reduction projecten zoals Unity en Celebrate Safe.

 • De mogelijkheid tot het testen van drugs in combinatie met goede voorlichting wordt uitgebreid en testen op evenementen mogelijk gemaakt.

 • Er komen menswaardige gebruikersruimtes met legale aanvoer voor alle mensen met een drugsverslaving.

Sekswerk

Uitbuiting tegengaan

We praten niet over sekswerkers, maar met sekswerkers.

Wij vinden dat iedereen baas is over eigen lichaam en geest. Daarom willen wij de onafhankelijkheid van sekswerkers versterken en uitbuiting tegengaan. Sekswerk dient uit de illegaliteit te verdwijnen en als volwaardige baan te worden gezien met een CAO en alle bijkomende rechten. In de illegaliteit vindt prostitutie nog steeds plaats maar dan zonder enig toezicht van de gemeente. Dit brengt grote risico's met zich mee voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van sekswerkers. Sekswerkers uit het buitenland die hier weinig mensen kennen en de taal niet machtig zijn lopen een groot risico op uitbuiting.

 • We brengen het aantal ramen terug naar het niveau van 2008 om illegale prostitutie tegen te gaan.

 • We stimuleren én faciliteren initiatieven van sekswerkers om in eigen beheer (bijvoorbeeld via een coöperatie) ramen te exploiteren.

 • We praten niet over sekswerkers, maar met sekswerkers. Organisaties zoals PROUD krijgen een vaste plek aan tafel bij de beleidsmakers én bij het overleg met OM en politie.

 • Er komt in Amsterdam géén vergunningensysteem voor sekswerk omdat dit de privacy van sekswerkers schendt. Er komt ook geen registratieplicht.

Technologie

Digitale soevereiniteit

Iedereen hoort de baas te zijn over de eigen data.

De stad verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Wij geloven in de kansen die de technische ontwikkelingen van deze tijd bieden en willen deze kansen ook bewaken en benutten. Toegang tot internet is inmiddels bijna net zo’n belangrijk recht als toegang tot water of energie. Deze ontwikkelingen kunnen ons leven prettiger maken, maar we moeten ook niet blind zijn voor de risico’s. In de ‘slimme stad’ wordt veel informatie verzameld. Smartphone data wordt gebruikt voor crowd control, of om te helpen bepalen voor welk museum je niet lang in de rij hoeft te staan. Bruggen worden op afstand bediend. Maar wie wordt de baas in deze ‘slimme stad’? Wie wordt eigenaar van de data die we met zijn allen produceren? En wie wordt eigenaar van technologie die met publiek geld ontwikkeld wordt? Grote techbedrijven uit Silicon Valley nemen steeds meer taken en diensten van de gemeente over. Deze verkapte privatisering kunnen we niet accepteren. Wij willen dat alle Amsterdammers baat hebben bij deze veranderingen om te voorkomen dat overheden en bedrijven de informatierevolutie gebruiken om een machtspositie te verwerven ten koste van bewoners.
Om baas te blijven in eigen stad, moeten we onze digitale infrastructuur in eigen hand nemen. Dit levert veel werkgelegenheid op en zal Amsterdam een voorbeeldfunctie geven.De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en grote aanpassingen maken in de wijze waarop data nu al verzameld, verwerkt en beheerd wordt. Hoe minder data en ‘metadata’ van jou is opgeslagen, hoe minder misbruik er van gemaakt kan worden. Beveiliging en systemen die regelen wie, wanneer, waarom toegang krijgt tot welke data zijn hierin van het grootste belang. De kern hierbij moet zijn dat je altijd zelf de baas blijft over je eigen data. Door deze ‘privacy by design’ wordt het risico op privacyschendingen geminimaliseerd.

 • We omarmen het initiatiefvoorstel ‘Digitale Soevereiniteit’ over open source software, open standaarden en duurzame samenwerking, dat in Delft al aangenomen is.

 • Amsterdam wordt een Data Safe Harbour. Hierin gaan we een partnerschap aan met Reykjavik. De safe harbour betekent dat alle data soeverein is. In ons eigen serverpark, zonder geïnfecteerde hardware. met goed beschermde digitale infrastructuur. Al het gemeentewerk dat nu in de ‘cloud’ (vaak van Microsoft) gebeurt wordt naar deze Data Safe Harbour verplaatst.

 • Dataminimalisatie wordt de norm: data wordt alleen verzameld met expliciete toestemming en wanneer dat strikt noodzakelijk is voor een dienst. Wanneer de informatie dat doel niet meer dient, wordt deze verwijderd. Data worden nooit zonder expliciete toestemming gebruikt voor een ander doel dan het oorspronkelijke.

 • Alle software die wordt gebruikt of wordt gemaakt door de gemeente moet open source zijn en gratis te hergebruiken voor burgers. Hierdoor wordt de gemeente minder afhankelijk van softwareleveranciers met bedrijfseigen oplossingen waar je haast niet meer vanaf komt (vendor lock-in) en kan gemeentelijke software makkelijk worden verbeterd.

 • De gemeente gebruikt alleen nog open standaarden en vrije licenties.

 • Niet-vertrouwelijke data die in de stad wordt verzameld, word standaard vrijgegeven als open data, via een API.

 • Er komt een wethouder voor digitalisering en data-soevereiniteit.

 • Alle ambtenaren krijgen een basiscursus privacy die past bij hun functie.

 • Privacy by design wordt toegepast bij alle gemeente projecten en aanbestedingen.

 • Cameratoezicht is alleen nog toegestaan na onafhankelijke toetsing door een rechter, in plaats van door de burgemeester.

 • Wifi-tracking zonder expliciete toestemming wordt verboden; ook voor bedrijven.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onvoldoende capaciteit om haar taken naar behoren uit te voeren. Daarom richt Amsterdam haar eigen AAP op. Deze Amsterdamse Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft ook de AVG, aangezien de huidige handhaving daarvan tekortschiet.

 • Amsterdam ondersteunt coöperaties die alternatieven voor platformmonopolisten zoals Uber en AirBnB ontwikkelen, waarmee onze data van ons blijft.

 • Gemeentecommunicatie die niet veilig is, zoals whatsappgroepen van buurtambtenaren en facebookgroepen van wijkagenten, worden vervangen door veilige alternatieven. Voor contact met bewoners biedt de gemeente alternatieve opties zoals Signal.

Autonome initiatieven

Samen leven en delen

In de stad van morgen krijgen autonome coöperaties de ruimte.

Amsterdam wordt in eerste instantie gemaakt door de Amsterdammers. Wij staan voor een maatschappij waarin mensen samen leven en delen. Talloze Amsterdammers ondernemen allerlei maatschappelijke initiatieven. De gemeente moet deze initiatieven ondersteunen en faciliteren. Ook zal zij in haar eigen organisatie meer los moeten durven laten. Wij kiezen voor een stad van morgen die Amsterdammers en hun initiatieven voorop stelt.
We steunen gemeenschappen die zelf belangrijke zaken als zorg, kennis, cultuur, duurzame energie, woonruimte en voedsel organiseren. Commoners nemen mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet wantrouwen en macht van de staat of de markt, maar vertrouwen in de kracht van mensen vormt de basis van de commonsbeweging.

 • Er komen door de hele stad buurtbudgetten waar bewoners online de prioriteiten kunnen bepalen en groepen bewoners initiatieven zelf aan die prioriteiten toetsen.

 • Er komt een loket bewonersparticipatie, waar bewoners worden geholpen met maatschappelijke initiatieven.

 • Right to Bid is het recht van een groep buurtbewoners om een pand of een stuk grond te kopen (zoals een supermarkt of een buurthuis). Dit recht moet niet alleen op papier, maar ook in de praktijk centraal staan in het werk van de gemeente. Bewonersgroepen voorrang bij het overdragen van het beheer van een gebouw of dienst via ‘Community Asset Transfer’.

 • Right to Challenge is het recht van buurtgemeenschappen om maatschappelijk diensten of publieke taken over te nemen. Dit recht moet verankerd worden in de werkwijze van de gemeente.

 • Right to Plan is het recht van een groep buren om de ontwikkeling/inrichting van een stukje stad zelf te doen. Goede voorbeelden zijn de pluktuin bij de Jacob Burggraafstraat en het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Hier heeft de buurt jaren moeten vechten om dit stukje Spaarndammerbuurt zelf in te mogen richten. Dit recht moet verankerd worden in de stadsinrichting.

 • We ondersteunen lokale valuta om de plaatselijke economie te stimuleren (zoals de Makkie in Oost).

 • We steunen community wifi (buurtnetwerken), zoals Amsterdam Wireless. Zoals het Berlijnse Freifunk aantoont, vormen zij dé schakel naar een democratischer, coöperatieve manier van communicatie.

De Groenen, de Basisinkomen Partij en de Piratenpartij werken in Amsterdam samen op één lijst op weg naar de stad van morgen.